Curs d'Estadística per a la Recerca Biomèdica amb R - VHIO 2021

Vall d'Hebron

Informació del curs

Objectius


La recerca biomèdica té una component quantitativa important i els investigadors necessiten sovint poder processar i analitzar les dades que recullen o generen en els seus estudis. Si bé algunes d'aquestes anàlisis poden ser complexes i requerir de personal especialitzat n'hi ha d'altres que, amb els coneixements i els recursos adequats, són relativament senzilles de dur a terme. L'objectiu principal d'aquests curs és proporcionar una perspectiva general dels principals mètodes estadístics que poden resultar d'utilitat en el dia a dia de la recerca biomèdica o la pràctica clínica. El seu enfocament és aplicat i el que es persegueix és dotar els investigadors i professionals de la biomedicina, de conceptes i eines per saber quan cal aplicar cada tècnica, i com fer-ho utilitzant l'eina estadística apropiada. L'aplicació dels conceptes i tècniques presentats al llarg del curs es durà a terme fent servir el programari estadístic lliure R (http://r_project.org) i la interfície gràfica d'usuari “Rstudio” que permet el seu ús mitjançant un sistema de finestres.

Metodologia

L'aplicació dels conceptes i tècniques presentats al llarg del curs es durà a terme consultant bases de dades, però també emprant eines específiques, com R i Rstudio.

Professorat

El curs serà impartit per personal tècnic de la Unitat d'Estadística i Bioinformàtica (UEB) del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Continguts del curs

  • Sessió 1. Introducció a R i RStudio i Tidyverse.
  • Sessió 2. Estadística descriptiva I: Resums numèrics, taules i gràfics. Reproduïbilitat amb R
  • Sessió 3. Estadística descriptiva II: Gràfics i taules bivariants. Visualització de dades amb ggplot2..
  • Sessió 4. Més manegament de dades amb R. Automatització de tasques amb scripts..
  • Sessió 5. Introducció a la inferència estadística. Intervals de confiança.
  • Sessió 6. Proves d'hipòtesis I: Conceptes bàsics
  • Sessió 7. Proves d'hipòtesis II: Variables quantitatives.
  • Sessió 8. Proves d'hipòtesis III: Variables qualitatives.
  • Sessió 9. Tests diagnòstics: Sensibilitat, especificitat i corbes ROC. Exercici de análisis de dades reals.
  • Sessió 10. Introducció a l'anàlisi de Supervivpència. Exercici resum d’anàlisis de dades reals

Dates i localització

El curs té una durada de 20 hores i consisteix en 10 sessions de dues hores, de 15 a 17h els dimarts i dijous 19,21,26,28 de octubre y 2, 4, 9 ,11, 16 y 18 de novembre online amb Teams i Google Meet.


Materials del curs

Sessió 0 : Presentació del curs

Sessió 1. Introducció a R i RStudio i Tidyverse

Sessió 2. Estadística descriptiva I: Resums numèrics, taules i gràfics. Reproduïbilitat amb R

Sessió 3. Estadística descriptiva II: Gràfics i taules bivariants. Visualització de dades amb ggplot2.

Sessió 4. Més manegament de dades amb R. Automatització de tasques amb scripts

Sessió 5: Introducció a la inferència estadística. Intervals de confiança

Sessió 6. Proves d'hipòtesis I: Conceptes bàsics. Proves d'hipòtesis I

Sessió 7. Proves d'hipòtesis II: Variables quantitatives

Sessió 8: Proves d'hipòtesis III: Variables qualitatives

Sessió 9: Test diagnòstics: Sensibilitat, especificitat i corbes ROC

Sessió 10. Introducció a l'anàlisi de superivència. Exercici resum d’anàlisis de dades reals

Sessió Complementaria 1. Breu introducció a l'anàlisi de dades òmiques amb R


Enllaços i referències interessants

R and Rstudio

Llibres (publicats però amb versió lliure a la web)

Tutorials